طراحی اپلیکیشن پرسش و پاسخ

طراحی اپلیکیشن درسی

Appech
پایین صفحه

اهداف

طراحی اپلیکیشن درسی

چالش اصلی

طراحی اپلیکیشن درسی

فرایند

طراحی اپلیکیشن درسی

تکنولوژی و استاندارد های بکار رفته

Back-end
PHP
Yii2
Front-end
React
React Native
Standards

هویت بصری

طراحی اپلیکیشن درسی