طراحی سایت مزایده انلاین

سایت برگذاری حراج آنلاین

Harachi
پایین صفحه

اهداف

طر

چالش اصلی

.............

فرایند

................

تکنولوژی و استاندارد های بکار رفته

Back-end
Laravel
PHP
Front-end
Bootstrap
jQuery
Standards

هویت بصری

..............